తేనియల వరద

సాధారణం

 

 

                                 తేనియల వరద

                                                             – “పద్యకళాప్రవీణ”, ” కవి దిగ్గజ”
                                                                 

                                                                   డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

“ఆటపాటల నాడె యలవోకగా దెల్పె
‘దాగురింతల’ను విద్వాంసు లలర –
షోడషాబ్దంబులు శోభిల్లు తరుణమం
‘దాహ్వాన గీతంబు’ లాలపించె –
ఆంధ్ర భాషా యోష నర్చించె నతి భక్తి
‘మణిమాల’లం గూర్చి మహిత బుద్ధి -భారతావని కీర్తి భాసిల్ల జయ జయ
ధ్వానంబునన్ ‘జయధ్వజము’ నెత్తె –

మాటలా? కావు- ముత్యాల మూటలనుచు,
మూటలా? కావు- భావంపు తోటలనుచు,
తోటలా? కావు- ప్రగతికి బాటలనుచు
విశ్వనాథాది సత్కవుల్ వినుతి సేయ!”

దివంగత మహాకవి, ‘అభినవ పోతన ‘ – శ్రీమాన్ వానమామలై వరదాచార్యుల వారి సాహితీ విరాణ్మూర్తిమత్వాన్ని చిత్రిస్తూ సత్కవి శ్రీ పెండ్యాల కిషన్ శర్మ గారి కలం నుండి జాలువారిన పద్యమది.

తెలంగాణ గడ్డపై ప్రభవించిన హిమ వన్నగ శిఖర స్థాయి ఆధునిక తెలుగు మహాకవులలో అగ్రేసర పంక్తిలో నిలిచే
కవి పుంగవులు వానమామలై వరదాచార్యులు గారు. ప్రాచీన మహాకవి ‘పోతనామాత్యు’ని చరిత్రను బృహత్కావ్యంగా ఆ మహాకవి రచించిన విషయం జగద్విదితమే. ఇప్పుడు ఆ ఆధునిక మహాకవి వరదాచార్యుల వారి చరిత్రను ఒక సత్కావ్యంగా రచించి పాఠక లోకానికి అందించాలని పెండ్యాల కిషన్ శర్మ కవి సంకల్పించడం విశేషం! ముదావహం!!

“పల్కులు వేయు నేల? పరిపక్వత నొందిన బల్కు నొక్కటిం
బల్కిన చాలదా? – విబుధ వర్యులు మెచ్చు విధాన, తేనెలుం
జిల్కు విధాన, కోకిలలు చెల్వుగ బల్కు విధాన, శాంతియం
దొల్కు విధాన, సద్గుణ రసోచిత కావ్య వినూత్న సృష్టికిన్!”

అంటూ కావ్య లక్ష్య లక్షణ మర్మాలను క్షుణ్ణంగా ఆకళించుకొన్న కిషన్ శర్మ కవి –

“ఆతడె వరదాచార్యుడు –
పోతన వలె కీర్తిశాలి, పూత చరిత్రుం
డాతని గాథ విచిత్రము –
చేతో మోదంబు గూర్చు చెవి పండువయై”

అని మనసారా నమ్మి ఈ మహత్కార్యానికి ఉపక్రమించారు. ఆ నిష్ఠా నిధిత్వమే కిషన్ గారి ఈ ‘అభినవ పోతన’ చరిత్రమైన “శ్రీ వరద విజయము” కృతి – “తేనె నిండిన తీయని తెలుగు కుండ” గా రూపు దిద్దుకొనేందుకు దోహదపడింది.

ప్రస్తుత గ్రంథం “శ్రీ వరద విజయము” బృహత్కావ్య ప్రథమ భాగం మాత్రమే! ఈ భాగంలో .. వరదాచార్యుల వారి బాల్య దశ, కౌమార దశలో వాగీశ్వరీ వరప్రసాద ప్రాప్తితో కవిగా అవతరించడం, అనంతరం వివాహం వరకు చోటు చేసుకొన్నాయి.

శ్రీ పెండ్యాల కిషన్ శర్మ కవి – పోతన వలె, ‘అభినవ పోతన’ వలె సహజ కవి. ఆయన రచించిన పద్యాలన్నీ చిక్కని ధారతో, చక్కని శైలితో హృదయానికి హత్తుకొనేలా ఉన్నాయనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఈ కృతిని చ(ది)వి చూసే పాఠకులు ఈ విషయాన్ని గ్రహిస్తారు.

తెలంగాణలో ఒక నానుడి ప్రచారంలో ఉండేది – “బ్రతికి బక్కయ్య శాస్త్రి పురాణం వినాలె .. చచ్చి స్వర్గానికి పోవాలె” అని. బక్కయ్య శాస్త్రి గారి కనిష్ట పుత్రులు వరదాచార్యులు గారు. ఆ తండ్రి గారి పుత్ర వాత్సల్యాన్ని కిషన్ శర్మ గారు వర్ణించిన పద్య రత్నం –

“వెన్నెల ధారలందు నిలువెల్లయు దోగుచు గంతులేయుచున్
అన్నల దమ్ములం గలిసి యాడుచు, పాడుచు నుండు వేళ – ‘నా
కన్నుల పంట! ర’మ్మనుచు కమ్ర కరాబ్జము లెత్తిపట్టి, బ
క్కన్నయె నేర్పె బాలునకు కమ్మని గొంతుక తోడి పద్యముల్!”

అట్లాగే .. గణిత పాఠాలు రుచించక బడి నుండి పారిపోయి వచ్చిన బాల వరదాచార్యులపై ఆయన తల్లి చూపిన మాతృప్రేమను వివరించిన పద్యం మరొక ఆణిముత్యం –

“బిరబిర వచ్చి తల్లి తన బిడ్డడి నక్కున జేరదీసి, ముం
గురులను దువ్వి, వీపునను కోమల హస్తముతో స్పృశించుచున్,
చెరగని మందహాసముల చిన్ని కుమారుని ముద్దు సేయుచున్,
తరగని మాతృప్రేమ రసధారల ముంచెడు …”

వరదాచార్యుల వారికి బాల్యంలో స్ఫూర్తి నిచ్చిన ‘గాంధీజీ’ పై పెండ్యాల వారు అల్లిన పద్యం రమణీయం –

“గోచిపాతను దప్ప కోర డెద్దానిని –
దర్పంబు లేని యాదర్శ మూర్తి!
ఒక చెంపపై గొట్ట నొక చెంప జూపించు
పరిపూర్ణ శాంత స్వభావ రాశి!
మాతృదాస్య విముక్తి మంత్ర జపంబున
చెరసాల పాలైన జెట్టి యతడు!
చేవ గల్గిన మమ్ము శిక్షింపుడని తెల్ల
దొరల బ్రశ్నించిన దోర్బలుండు! … ”

ఇంకా .. వరదాచార్యుల వివాహ ఘట్టంలోని ఈ పద్యం కమనీయం –

“సద్విజోత్తముల్ సుముహూర్త సమయ
మరసి
‘సావధాన’ యటంచు సుస్వరములొప్ప –
మంగళాష్టక పూర్వక మంత్ర కలిత
సేసబ్రాలను జల్లిరి శిరములందు!”

ఈ చిన్ని పద్యం – హిందూ వివాహంలోని ముహూర్త సన్నివేశాన్ని కళ్ళ ముందు నిల్పి, పాఠకుని కట్టిపడేస్తుంది.

వరదాచార్యుల వారిపై విరచించిన ఈ సత్కృతికి ఇట్లా నాలుగు మాటలు వ్రాసే
మహద్భాగ్యం నాకు ప్రాప్తించడం కాకతాళీయం కాదేమోనని నా అంతరంగాంతర్గత భావన! వరదాచార్యుల వారితో నాకు బాంధవ్యం ఉంది. “అన్నయై మన వరదన్న కాదిగురువు, వెన్నునకు బలభద్రుని విధముగాను వెన్నుదన్నుగ నిల్చిన పెన్నిధి”యైన శ్రీమాన్ ‘వానమామలై జగన్నాథాచార్యుల’ వారి పెద్ద కోడలు – నా సతీమణికి స్వయాన జ్యేష్ఠ సోదరి. అందుకే ఈ కృతి నా చేతి కందగానే నేను సద్యః పులకాంకుర శరీరుడనై పరవశించాను.

చివరిగా ఒక్క మాట –

“మల్లెపూవులోని మంచి గంధము తెల్గు –
కోకిలమ్మ తీపి కూత తెల్గు –
ఇంద్రధనువులోని యేడు రంగులు తెల్గు –
చంద్రకాంతిలోని సౌరు తెల్గు – ”

అన్న పద్యంలో కృతికర్త పెండ్యాల కిషన్ గారి అపరిమిత తెలుగు భాషాభిమానం ద్యోతకమౌతుంది.

కృతికర్త శ్రీ పెండ్యాల కిషన్ కవిని మనసారా అభినందిస్తూ – అతి త్వరలో మహాకవి ‘వానమామలై వరదాచార్యుల’ వారి చరిత్రం యొక్క మిగిలిన భాగాన్ని కూడ ఇంకా హృదయంగమంగా రచించి, సమగ్ర కావ్యంగా పాఠక లోకానికి అందించి, అశేష సాహిత్యాభిమానుల విశేషాదరణను పొందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

                                                                                   ***

ప్రకటనలు

“హిడింబ”

సాధారణం

రెండేళ్ళ క్రితం ఒక కవి సమ్మేళనంలో కలుసుకొన్నప్పుడు కవి మిత్రులు రావికంటి వసునందన్ గారు నాతో – “ఒక రాక్షస స్త్రీని నాయికగా చేసి కావ్యాన్ని రచిస్తే .. పాఠకులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకొంటారు?” అని ప్రశ్నించారు. “ఏ రాక్షసిని పట్టుకొన్నారు?” అన్నాను నేను నవ్వుతూ. “ఏ శూర్పణఖో .. లేక హిడింబో .. అనుకోండి” అని, కాసేపు మౌనం తరువాత .. “నేను మీ అభిప్రాయాన్ని అడుగుతున్నాను” అన్నారు. నేను కాస్త ఆలోచిస్తూ – “మెప్పించేలా వ్రాస్తే బాగానే ఉంటుంది” అన్నాను. వసునందన్ గారు కొంత సంతృప్తి చెంది “మెప్పించాలనే కదా ప్రయత్నం!” అన్నారు.

20160103_001220
కట్ చేస్తే … ఇటీవల వసునందన్ గారిచే విరచితమైన “హిడింబ” లఘు కావ్యాన్ని అందుకొని ఆశ్చర్యానందాలకు లోనయ్యాను. వసునందన్ గారు అన్నంత పని చేసి, రసజ్ఞులైన తెలుగు పద్యకావ్య ప్రేమికులను అలరించారు. మెప్పించారు.
లక్క ఇంటినుండి భీమసేనుడు సోదరులను, మాతను తప్పించే ఘట్టంతో ప్రారంభమయ్యే ఈ కావ్యంలో హిడింబాసుర, భీమసేనుల యుద్ధం .. హిడింబ, భీమసేనుల ప్రణయం, వివాహం, ఘటోత్కచ జననాది ఘట్టాలతో కడు రమ్యంగా సాగింది. ముఖ్యంగా హిడింబ, భీమసేనుల శృంగార సన్నివేశంలో కవి గారు చిలికించిన హాస్యం హృద్యంగా ఉంది. కవి మిత్రులు ఆచార్య రావికంటి వసునందన్ గారికి అభినందనలు!

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

“భూమి యింకా గుండ్రంగానే ఉంది”

సాధారణం

Navya Invit 2014

(Please Click on the above)

మా మిత్రుడు కథా రచయిత శ్రీ నల్ల భూమయ్య రచించిన “భూమి యింకా గుండ్రంగానే ఉంది” కథా సంపుటి ఆవిష్కరణ సభకు సాహితీ ప్రియులందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానం.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

హృద్య కవితా సేద్యం

సాధారణం

సమకాలీన వచన కవితా రంగంలో కవయిత్రులలో అగ్రేసర స్థానంలో నిలిచిన విదుషీ మణి డా. చిల్లర భవానీ దేవి. ఇటీవల ఆమె వలువరించిన “రగిలిన క్షణాలు” కవితా సంపుటి ఆమె త్రిదశాబ్ది పర్యంత విశాల సాహితీ జీవనంలో వెలువడిన దశమ గ్రంథం. మొత్తం 78 కవితలతో పరిపుష్టం చేయబడిన ఈ కవితా సంపుటిలో చాల మంచి కవితలున్నాయి. వాటిలో అనేక హృద్య వాక్యాలున్నాయి. మానవ జీవితంలో … ముఖ్యంగా స్త్రీ జీవితంలో సున్నితమైన సన్నివేశాలలో కవయిత్రి వెలయించిన కవితాత్మక స్పందనలు ఈ గ్రంథంలో పాఠకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి. మచ్చుకి ఈ క్రింద ఒక కవితను చూడండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

cb

cb2

cb3

cb1

చిలుకూరి వారు చిలికిన కవితలు

సాధారణం

pan1

pan2

pan3

“కన్నె పిల్లలు
కాలేజీకి
రోడ్డంతా వెన్నెల”

“ఈ బ్రిడ్జి
ఎప్పుడు పుట్టిందో గాని
చచ్చేదాకా
టోలు ఒలుస్తోంది”

“తల క్రింద
పుస్తకం
స్వప్నం జ్ఞానోదయం”

ఇలా ఒక యాభై (యాభై అంటే యాభైయే) మినీ కవితలతో ఈ గ్రంథాన్ని అందించారు కవి. కొన్ని హత్తుకొన్నాయి. మరిన్ని మంచి మినీ కవితలు వ్రాసి కనీసం ’వంద’ మార్కు తాకాలన్న తపన కనిపించ లేదు ఈ కవిలో. నిరంతర కవితా సాధన చేసే పరిస్థితులు బహుశః లేవేమో ఈ కవికి. ఈ గ్రంథాన్నే వెనుకకు త్రిప్పి, తిరుగవేసి చూస్తే “ఓ పన్నెండు కవితలు” అన్న మరో గ్రంథంగా మారిపోతుంది. (అటు నుండి సగం – ఒక గ్రంథం; ఇటు నుండి సగం ఒక గ్రంథం అన్న మాట!) రెండో గ్రంథం శీర్షికలో ఉన్న నిర్లక్ష్యమే  ఆ కవితలలోనూ కనిపిస్తుంది. పుస్తకాన్ని చూసాక- సత్తా ఉన్న కవే కాని, సాధన, నిబద్ధత తక్కువ అన్న భావన కలుగుతుంది.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రపంచీకరణపై కవితా సంపుటి

సాధారణం

nr1

nr2

ప్రస్తుత ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో పతనమవుతున్న పల్లె జీవనాన్ని చూసి, మనసు క్షోభించి, కలమెత్తిన అభ్యుదయ కవి శ్రీ దామరపల్లి నర్సింహా రెడ్డి. “ప్రపంచీకరణతో మారిన పల్లెలు” అన్న పేరుతో ఈ కవి రచించిన కవితా సంపుటిలో సామ్రాజ్యవాద దురాగతాలు, ప్రపంచీకరణ దుష్ఫలితాలతోబాటు కాలుష్యం, భ్రూణ హత్యలు, కార్మికుల కడగండ్లు, స్త్రీ వివక్ష – ఇత్యాది సామాజికాంశాలపై; మాతృ ప్రేమ, బాల్యం, జీవకారుణ్యం వంటి సార్వజనీన విషయాలపై కవితలున్నాయి. 

ఈ సంపుటిలో

“ఊరు మారింది, తీరు మారింది 
ఉనికి కోల్పోయింది”

“నగరమంతా వ్యాపించే దుర్వాసన 
మురికి కూపం! ఎవ్వరి పాపం?”

“అందని సహాయం .. ఎదురు చూపలే!
ప్రభుత్వ చర్యలు కంటి తుడుపులే!”

“ఆడ పిల్ల పుడితే ఒక అమ్మ పుట్టినట్లు”

వంటి పంక్తులు ఆకట్టుకొంటాయి

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

మధుర పద్యకృతి “మాతృభూమి”

సాధారణం

mb1

 

ప్రఖ్యాత కవయిత్రి, “అభినవ మొల్ల” బిరుదాంచిత విదుషీమణి శ్రీమతి చక్రవర్తుల లక్ష్మీనరసమ్మగారిచే విరచిత సత్కృతి – “మాతృభూమి”. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సోమనాథ దేవాలయంపై గజనీ మహమ్మద్ దండయాత్ర నేపథ్యంలో ఆ తురుష్క రాజును ఎదురొడ్డి మాతృభూమికై పోరాడిన వీరుడు “భీమదేవుడు” నాయకునిగా, పరమ శివ భక్తురాలు ఆ ఆలయ నర్తకి “చోళ” నాయికగా అల్లిన చారిత్రిక పద్య కావ్యం ఇది. ధారా రమ్యమైన పద్యాలలో అటు వీర రసాన్ని, ఇటు శృంగార రసాన్ని చక్కగా పోషించారు కవయిత్రి. 

మచ్చుకు రెండు పద్యాలను ఆస్వాదించండి –

1)

దారుల మోహరింప సరదారులు బారులు దీరి, దుర్గ ప్రా

కారములందు మేటి విలుకాండ్రు శరావళి నెక్కుపెట్టి, దు

ర్వార బలాఢ్యుడౌ యవన వల్లభు గుండెలు జీల్చి చెండ, గం

భీర మహార్ణవంబు వలె భీముని సైన్యము బొంగి పొర్లెడున్!

 

2)

గజ్జెలందు మ్రోయు కరుణార్ద్ర భావాల

కజ్జలంబు కనుల కరగి కారె  –

నులుకు పలుకు లేక యుర్వీధవుడు ప్రియ

సుదతి నృత్య గతుల జూచుచుండె!

 

పద్య కవితా ప్రియులకు పరమాన్నపు విందు ఈ మూడు వందల పై చిలుకు పద్యాల కృతి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

mb2